Przejdź do treści głównej

Jesteśmy producentem telefonów Nokia. Jesteś we właściwym miejscu. 👍

Wymiana ekranu w smartfonie Nokia – warunki

Uzyskaj bezpłatną wymianę ekranu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu kwalifikujących się smartfonów Nokia.

Wypadki mogą się zdarzyć w najmniej spodziewanym momencie, a ekran telefonu niestety nie jest wyjątkiem. Dlatego oferujemy bezpłatną wymianę ekranu w kwalifikujących się smartfonach Nokia w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu. Oto wszelkie informacje niezbędne do uzyskania ochrony w razie niespodziewanych wypadków:

• Obecnie ta promocja obejmuje tylko smartfony Nokia XR21 i Nokia XR20.

• Niniejsza promocja jest ważna wyłącznie dla mieszkańców Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

• Okres gwarancji wymiany ekranu wynosi 365 dni od daty zakupu telefonu.

A. Jak skorzystać z bezpłatnej wymiany ekranu

 1. Zaloguj się do fabrycznie zainstalowanej w smartfonie aplikacji mobilnej do obsługi telefonów Nokia i zezwól aplikacji na dostęp do numeru IMEI telefonu. Wybierz w aplikacji opcję „Gwarancja i ubezpieczenie”, aby sprawdzić, czy Twój smartfon Nokia kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany ekranu.

 2. Jeśli musisz skorzystać z naprawy ekranu telefonu, przejdź do strony pomocy technicznej Nokia.com www.nokia.com/phones/support lub aplikacji mobilnej do obsługi telefonów Nokia w celu uzyskania dalszego wsparcia. W celu uzyskania bezpośredniego dostępu do usługi napraw online, przejdź do strony https://nokia.ebuilder.com/auto/repair aby zarezerwować naprawę i znaleźć dalsze instrukcje dotyczące wysyłki telefonu do naszego centrum napraw. Naprawa i wysyłka telefonu są bezpłatne, a czas oczekiwania na zwrot telefonu z nowym ekranem wynosi około 1 tygodnia, licząc od chwili odebrania go z Twojego adresu lub pozostawienia w punkcie nadawczym. Należy pamiętać, że czasami wymiana ekranu lub naprawa mogą potrwać dłużej niż 7 dni.

 3. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support/contact-us

B. Czego nie obejmuje niniejsza promocja Wszelkie uszkodzenia wyłączone z zakresu ograniczonej gwarancji Producenta (z wyjątkiem ekranu) nie są objęte niniejszą promocją i będą obciążały konsumenta. Zapoznaj się z ograniczoną gwarancją producenta dołączoną do pakietu sprzedaży lub przejdź do strony https://www.nokia.com/phones/support#warranty w celu uzyskania dalszych informacji.

C. PROMOCJA WYMIANY EKRANU W SMARTFONACH NOKIA – WARUNKI Promocja w imieniu i na rzecz firmy HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandia, zwanej dalej „Producentem”. Promocja wymiany ekranu zapewnia kwalifikującym się uczestnikom jednorazową bezpłatną usługę wymiany ekranu (zwaną dalej „Usługą”) w razie przypadkowego pęknięcia ekranu zewnętrznego, z której należy skorzystać w ciągu dwunastu (12 ) miesięcy od daty zakupu kwalifikującego się smartfona Nokia. Do Usługi mają zastosowanie następujące Warunki:

Okres świadczenia Usługi wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu kwalifikującego się smartfona Nokia (zwanego dalej „Telefonem”). W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia ekranu, Producent może według własnego uznania naprawić lub wymienić ekran bez ponoszenia kosztów przez uczestnika. W okresie uprawniającym do skorzystania z Usługi na jeden Telefon może przypadać tylko jedno bezpłatne skorzystanie z Usługi. Bezpłatnie zostanie naprawiony lub wymieniony tylko ekran, a w przypadku konieczności wykonania innych napraw, które nie są objęte ograniczoną gwarancją Producenta, będą one płatne. Promocja wymiany ekranu dotyczy wyłącznie określonego kwalifikującego się Telefonu zakupionego w autoryzowanym sklepie internetowym Nokia lub u określonego sprzedawcy Nokia na terenie kraju, w którym Promocja wymiany ekranu została ustanowiona dla określonego kwalifikującego się Telefonu. Ponadto skorzystanie z bezpłatnej Promocji wymiany ekranu jest możliwe wyłącznie w ramach usługi napraw online Nokia, opisanej w części „Jak skorzystać z bezpłatnej wymiany ekranu”. Dla uniknięcia wątpliwości, wymiana ekranu jest usługą odpłatną, jeśli naprawa zostanie przesłana do innego punktu obsługi Nokia lub autoryzowanego serwisu napraw Nokia dostępnego w Twoim kraju.

 1. Usługa jest dostępna tylko dla konsumentów, którzy ukończyli 18 lat. Konsument, który nie ukończył 18 roku życia, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na skorzystanie z Usługi. Producent lub autoryzowany serwis napraw Nokia może wymagać od rodzica lub opiekuna podpisania niniejszych Warunków jako warunku skorzystania z Usługi.

 2. Producent zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do weryfikacji ważności skorzystania z Usługi i uczestnika (w tym tożsamości uczestnika, jego wieku i miejsca zamieszkania) oraz zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji każdej osoby, co do której Producent ma powody sądzić, że naruszyła dowolny z niniejszych Warunków, manipulowała procesem skorzystania lub dopuściła się dowolnego niezgodnego z prawem lub innego niewłaściwego postępowania mającego na celu naruszenie uczciwego i prawidłowego przebiegu Promocji lub umyślnie uszkodziła ekran telefonu.

 3. Skorzystanie z Usługi może wymagać ważnego dowodu zakupu, takiego jak potwierdzenie zamówienia ze sklepu internetowego Nokia lub paragon albo faktura od autoryzowanego sprzedawcy Nokia, z datą zakupu kwalifikującego się Telefonu Nokia. Konsument musi przedstawić ważny dowód zakupu, jeśli zostanie o to poproszony w ramach procesu świadczenia Usługi.

 4. Prawo do skorzystania z Usługi w ramach niniejszej Promocji nie podlega przeniesieniu ani wymianie i przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.

 5. Błędy i przeoczenia mogą zostać zaakceptowane według własnego uznania Producenta. Nieegzekwowanie przez Producenta dowolnego z przysługujących mu praw na dowolnym etapie nie stanowi zrzeczenia się tych praw. Prawa Producenta do dochodzenia odszkodowania lub innej rekompensaty od takiego sprawcy są zastrzeżone.

 6. Jeżeli niniejsza Promocja zostanie w dowolny sposób zakłócona lub nie będzie mogła zostać przeprowadzona zgodnie z racjonalnymi przewidywaniami z dowolnego powodu pozostającego poza racjonalną kontrolą Producenta, w tym, lecz nie wyłącznie, z powodu trudności technicznych, nieuprawnionej ingerencji lub oszustwa, Producent zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo (a) do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika; lub (b) do modyfikacji, zawieszenia, zakończenia lub anulowania Promocji, stosownie do okoliczności.

 7. Producent, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia, zakończenia lub modyfikacji Promocji lub dowolnej części Promocji, jeżeli oszustwo, usterki techniczne lub dowolne inne okoliczności pozostające poza racjonalną kontrolą Producenta negatywnie wpływają na zdolność Producenta do przeprowadzenia Promocji lub części Promocji zgodnie z niniejszymi Warunkami, z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych zaleceń dowolnego organu regulacyjnego. Wszelkie anulowania lub modyfikacje Promocji zostaną podane do wiadomości w witrynie internetowej Producenta www.nokia.com/phones.

 8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza, nie wyłącza, nie modyfikuje ani nie ma na celu ograniczenia, wyłączenia lub modyfikacji żadnych gwarancji na produkty konsumenckie już udzielonych przez Producenta, ani żadnych ustawowych gwarancji konsumenckich zapewnionych na mocy lokalnych przepisów konsumenckich kraju, w którym Promocja jest dostępna w Okresie Promocji.

 9. W zakresie dozwolonym przez prawo Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadną utratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych przechowywanych przez uczestnika w kwalifikującym się telefonie, utratę lub uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania stron trzecich oraz za żadne szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za telefony lub produkty/akcesoria uszkodzone lub utracone w transporcie, jeżeli uczestnik nie jest w stanie dostarczyć telefonu do serwisu napraw online Nokia, określonego punktu obsługi Nokia lub autoryzowanego sprzedawcy Nokia osobiście i jest zobowiązany do dostarczenia telefonu do Producenta za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 11. Producent gromadzi dane osobowe w celu realizacji Promocji i Usługi, i w tym celu może udostępniać wspomniane dane osobowe stronom trzecim, w tym, lecz nie wyłącznie, agentom, podwykonawcom i dostawcom usług. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest warunkiem skorzystania z Usługi. Producent będzie wykorzystywał i przetwarzał dane osobowe w sposób określony w Polityce prywatności Producenta na stronie https://www.nokia.com/phones/privacyportal.

 12. Jeżeli telefon lub dowolna jego część zostaną uznane za nienadające się do naprawy lub jeżeli części nie będą już dostępne, Producent może według własnego uznania wymienić Telefon lub produkt na inny produkt o tej samej lub większej wartości.