Skip to main content

Jsme výrobci telefonů Nokia. U nás jste na správném místě. 👍

Podmínky výměny displeje na telefonu Nokia

Získejte během prvního roku od zakoupení způsobilého telefonu Nokia bezplatnou výměnu displeje.

Nehody se stávají, když je nejméně čekáte, a u displeje telefonu to platí obzvlášť. Proto u způsobilých chytrých telefonů Nokia nabízíme do jednoho roku od zakoupení bezplatnou výměnu displeje. Pokud se nehoda nevyhnula ani vám a chcete této nabídky využít, tady jsou všechny informace, které potřebujete:

• Tato akce se aktuálně vztahuje jen na telefony Nokia XR21 a Nokia XR20.

• Tato akce platí jen pro obyvatele Belgie, Bulharska, Česka, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

• Doba, po kterou platí nabídka výměny displeje, je 365 dní od data zakoupení telefonu.

A. Jak uplatnit bezplatnou výměnu displeje

 1. Přihlaste se do aplikace mobilní podpory Nokia, kterou máte na svém telefonu předinstalovanou. Povolte aplikaci přístup k číslu IMEI svého telefonu. V aplikaci vyberte možnost Záruka a pojištění. Zobrazí se vám informace o tom, jestli je váš telefon způsobilý pro bezplatnou výměnu displeje.

 2. Pokud potřebujete displej telefonu opravit, navštivte stránky podpory společnosti Nokia www.nokia.com/phones/support nebo mobilní aplikaci podpory Nokia, kde dostanete další informace. Pokud chcete rovnou získat přístup k online servisu, přejděte na https://nokia.ebuilder.com/auto/repair, kde si můžete zarezervovat opravu a najít další instrukce, jak telefon odeslat do našeho servisního střediska. Opravu a zaslání telefonu máte zdarma. Celkem trvá asi týden, než vám telefon přijde zpět s novým displejem, počítáme-li od okamžiku, kdy jste balíček předali přepravní společnosti. Upozorňujeme ale, že ve výjimečných případech může výměna displeje nebo oprava trvat i déle než 7 dní.

 3. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nokia www.nokia.com/support/contact-us.

B. Co tato propagační akce nezahrnuje Na škody, které vylučuje rozsah záruky v záručním listu (s výjimkou displeje), se tato propagační akce nevztahuje a jejich oprava bude spotřebiteli naúčtována. Další informace najdete v záručním listu, který byl ke zboží přiložený, případně na https://www.nokia.com/phones/support#warranty.

C. PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE NA VÝMĚNU DISPLEJE U CHYTRÉHO TELEFONU NOKIA Tuto propagační akci nabízí společnost HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finsko, dále jen „výrobce“. Propagační akce v podobě výměny displeje poskytuje způsobilým účastníkům jednorázovou bezplatnou výměnu displeje (dále jen „služba“) v případě náhodného rozbití vnějšího displeje. Službu je nutné uplatnit do dvanácti (12) měsíců od data zakoupení způsobilého chytrého telefonu Nokia. Na službu se vztahují tyto obchodní podmínky:

Lhůta služby je dvanáct (12) měsíců ode dne zakoupení způsobilého chytrého telefonu Nokia (dále jen „telefon“). V případě prasklého nebo rozbitého displeje může výrobce na základě vlastního uvážení opravit nebo vyměnit displej, aniž by účastník musel platit vzniklé náklady. Během období, kdy má způsobilý účastník na službu nárok, může službu bezplatně uplatnit pouze jednou. Bezplatně bude opraven nebo vyměněn pouze displej. Pokud bude účastník vyžadovat další opravy, na které se nevztahuje záruka, budou účastníkovi naúčtovány. Propagační akce na výměnu displeje se vztahuje pouze na konkrétní způsobilý telefon zakoupený od autorizovaného internetového obchodu Nokia nebo od jiného prodejce značky Nokia v zemi, ve které platí propagační akce na daný způsobilý telefon Nokia. Uplatnění bezplatné propagační akce na výměnu displeje je možné pouze v online servisu značky Nokia, jak je popsáno v části „Jak uplatnit bezplatnou výměnu displeje“. Aby se předešlo pochybnostem, uvádíme, že výměna displeje je zpoplatněná služba, pokud je telefon odeslán k opravě na jakékoli jiné středisko podpory Nokia nebo autorizovaný servis Nokia ve vaší zemi.

 1. Služba je k dispozici zákazníkům od 18 let. Spotřebitel mladší 18 let musí mít souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, aby mohl službu využít. Výrobce nebo autorizovaný poskytovatel opravárenských služeb Nokia může jako podmínku při zadání služby požadovat, aby rodič nebo zákonný zástupce podepsal tyto podmínky.

 2. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli ověřit způsobilost k využití služby (včetně totožnosti účastníka, jeho věku a bydliště) a vyhrazuje si také právo na základě vlastního uvážení neposkytnout službu osobě, u které má výrobce důvod se domnívat, že porušila některou z těchto podmínek, neoprávněně zasahovala do procesu uplatnění nebo se zapojila do jakéhokoli protiprávního nebo jiného nepovoleného jednání s cílem ohrozit spravedlivé a řádné uplatnění propagační akce, případně displej telefonu poškodila úmyslně.

 3. Pro uplatnění služby může být vyžadován platný doklad o nákupu, jako je potvrzení objednávky z internetového obchodu Nokia, účtenka nebo faktura od autorizovaného prodejce Nokia s uvedením data zakoupení způsobilého telefonu Nokia. Pokud je o to spotřebitel požádán, musí předložit platný prodejní doklad – jedná se o součást servisního procesu.

 4. Právo na uplatnění služby v rámci této propagační akce nelze převést na jinou osobu ani ho s ní vyměnit a vztahuje se pouze na původního kupujícího.

 5. Chyby a opomenutí mohou být přijaty na základě výhradního uvážení výrobce. Pokud se výrobce v jakékoli fázi nebude domáhat svých práv, nevyjadřuje tím, že se těchto práv zříká. Výrobce si vyhrazuje svá zákonná práva na náhradu škody nebo jiné odškodnění od pachatele.

 6. V případě, že tato propagační akce bude nějakým způsobem narušena a uplatnění přislíbené služby nebude možné z jakéhokoli důvodu, který je mimo přiměřenou kontrolu výrobce, například z důvodu technických obtíží, neoprávněného zásahu nebo podvodu, výrobce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení v zákonném rozsahu (a) vyřadit kteréhokoli účastníka nebo (b) upravit, pozastavit, ukončit nebo zrušit propagační akci.

 7. Výrobce si na základě vlastního uvážení nebo v návaznosti na jakékoli písemné pokyny od regulačního orgánu vyhrazuje právo zrušit, pozastavit, ukončit nebo upravit propagační akci nebo jakoukoli její část, pokud podvod, technické obtíže nebo jakýkoli jiný faktor mimo přiměřenou kontrolu výrobce nepříznivě ovlivní schopnost výrobce uskutečnit propagační akci nebo její část tak, jak je uvedeno v těchto podmínkách. O zrušení nebo úpravě propagační akce bude výrobce informovat na adrese www.nokia.com/phones.

 8. Žádná informace uvedená v těchto podmínkách neomezuje, nevylučuje ani neupravuje (ani nemá za cíl omezit, vyloučit či upravit) záruku na zboží, kterou výrobce spotřebiteli garantoval. Totéž platí i pro jakékoli zákonné záruky, které uvádí právní předpisy země, ve které je propagační akce dostupná během období propagační akce.

 9. V zákonném rozsahu neodpovídá výrobce za ztrátu, poškození nebo zničení dat uložených účastníkem na způsobilém telefonu, ztrátu nebo poškození hardwaru nebo softwaru třetí strany ani za jakoukoli zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo poškození.

 10. Výrobce nenese odpovědnost za telefony ani jiné produkty a příslušenství ztracené při přepravě, pokud účastník nebyl schopen telefon osobně doručit do online servisu Nokia, určeného střediska podpory Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia a je nucen využít přepravní službu, která telefon výrobci doručí.

 11. Výrobce shromažďuje osobní údaje za účelem plnění propagační akce a předmětné služby a  za tímto účelem může tyto osobní údaje i sdělit třetím stranám, mimo jiné například zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je podmínkou pro uplatnění služby. Výrobce osobní údaje použije a bude s nimi nakládat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.nokia.com/phones/privacyportal.

 12. Pokud jsou telefon nebo jeho část považovány za neopravitelné nebo pokud už nejsou k dispozici náhradní díly, může výrobce dle vlastního uvážení vyměnit telefon nebo produkt za jiný produkt o stejné nebo vyšší hodnotě.