Gå til hovedindholdet

Udskiftning af skærm til Nokia smartphone – vilkår og betingelser

Få en gratis skærmudskiftning inden for de første 12 måneder fra købsdatoen for berettigede Nokia-smartphones.

Ulykker kan nemt ske, når du mindst venter det, og det gælder desværre også for din telefonskærm. Derfor tilbyder vi en gratis skærm udskiftning på berettigede Nokia-smartphones inden for de første 12 måneder fra købsdatoen. For at blive dækket i tilfælde af uheld kan du finde alle de nødvendige oplysninger her:

• Denne kampagne dækker i øjeblikket Nokia XR21 og Nokia XR20.

• Denne kampagne er kun gyldig for indbyggere i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

• Dækningsperioden for skærm udskiftning er 365 dage efter telefonens købsdato.

A. Sådan gør du krav på din gratis skærm udskiftning

 1. Log på Nokias support-app, som er forudindlæst på din Nokia-smartphone, og giv appen adgang til telefonens IMEI. Vælg "Garanti og forsikring" i appen. Her kan du se, om din Nokia-smartphone er berettiget til gratis skærmudskiftning.

 2. Hvis du har brug for at få din telefonskærm repareret, så besøg supportsiderne på www.nokia.com/phones/support eller Nokias mobilsupport-appen for at få yderligere support. Du kan gå direkte til Online Repair-servicen på denne adresse https://nokia.ebuilder.com/auto/repair og booke en reparation samt få flere oplysninger om forsendelse af din telefon til vores reparationscenter. Reparation og forsendelse af telefonen er gratis for dig, og det tager omkring 1 uge at få den tilbage med en ny skærm fra det øjeblik, den er blevet hentet på din adresse, eller du afleverede den i en pakkeshop. Vær opmærksom på at af og til kan skærm udskiftning eller-reparationer tage længere tid end 7 dage at gennemføre.

 3. I tilfælde af at du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte Nokias kundesupport på https://www.nokia.com/support/contact-us

B. Kampagnen dækker ikke følgende Skader, der ikke dækkes af producentens begrænsede garanti (med undtagelse af skærmen), er ikke omfattet af denne kampagne, og forbrugeren kan blive afkrævet betaling for reparation af disse skader. Se venligst producentens begrænsede garanti, som er inkluderet i din salgspakke, eller besøg https://www.nokia.com/phones/da_dk/support#warranty for at få flere oplysninger.

C. SKÆRMUDSKIFTNINGSKAMPAGNE FOR NOKIA-SMARTPHONE – BETINGELSER OG VILKÅR Kampagne for og på vegne af HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, i det følgende benævnt "producenten". Kampagnen for skærm udskiftning giver berettigede deltagere en enkelt gratis skærm udskiftningstjeneste (i det følgende benævnt "tjenesten") i tilfælde af utilsigtede, eksterne skader på telefonens skærm, såfremt der gøres krav på denne tjeneste inden for tolv (12) måneder fra købsdatoen for den berettigede Nokia smartphone. De følgende vilkår og betingelser gælder for tjenesten:

Den gyldige periode for tjenesten er tolv (12) måneder fra købsdatoen for den berettigede Nokia-smartphone (i det følgende benævnt "telefonen"). I tilfælde af en revnet eller ødelagt skærm kan producenten baseret på eget skøn reparere eller udskifte skærmen uden omkostninger for deltageren. Tjenesten kan kun indløses én gang for den berettigede telefon i den gyldige periode. Det er kun skærmen, der vil blive repareret eller erstattet gratis, og der kan opkræves betaling for eventuelle andre reparationer, der ikke dækkes af producentens begrænsede garanti. Skærmudskiftningskampagnen gælder kun for specificerede, berettigede telefoner, som er købt fra en autoriseret Nokia-onlinebutik eller en specificeret Nokia-forhandler i et land, hvor skærmudskiftningskampagnen er gældende for den aktuelle berettigede telefon. Derudover er indløsning af den gratis skærmudskiftningkampagne kun mulig fra Nokias onlinereparationstjeneste, som det er beskrevet i "Sådan gør du krav på din gratis skærmudskiftning". For at udelukke enhver tvivl, så er skærmudskiftningstjenesten forbundet med betaling, hvis en telefon sendes til reparation hos et andet Nokia Care Point eller en autoriseret Nokia-reparationstjeneste i dit land.

 1. Tjenesten er kun tilgængelig for forbrugere på 18 år og derover. Er forbrugeren under 18 år, skal vedkommende have en forælders eller værges tilladelse for at gøre krav på tjenesten. Producenten eller en autoriseret leverandør af reparationstjenester for Nokia kan kræve, at forbrugerens forælder eller værge underskriver disse betingelser og vilkår som en betingelse for brug af tjenesten.

 2. Producenten forbeholder sig ret til, når som helst, at kontrollere tjenestekravets og deltagerens berettigelse (herunder en deltagers identitet, alder og bopæl) og forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere ethvert individ, hvis producenten har grund til at tro, at vedkommende har overtrådt nogen af disse vilkår og betingelser, har manipuleret med processen for at gøre krav på tjenesten eller har taget del i nogen form for ulovlig eller på anden måde upassende forseelse, som er beregnet til true en fair og legitim udførelse af denne kampagne, eller som med overlæg har beskadiget skærmen på telefonen.

 3. For at gøre krav på tjenesten kan der stilles krav om et gyldigt købsbevis, f.eks. en ordrebekræftelse fra Nokias onlinebutik eller en kvittering eller faktura fra en autoriseret Nokia-forhandler, som viser datoen for købet af den berettigede Nokia-telefon. Såfremt det bliver efterspurgt, skal gyldigt købsbevis fremvises som en del af processen for tjenesten.

 4. Retten til at gøre krav på tjenesten som en del af denne kampagne kan ikke overføres eller byttes og er kun gældende for den oprindelige køber.

 5. Fejl og mangler kan accepteres efter producentens skøn. Selv hvis producenten på et hvilket som helst tidspunkt undlader at håndhæve visse af sine rettigheder, betyder det ikke, at producenten giver afkald på disse rettigheder. Producenten forbeholder sine juridiske rettigheder til at opnå erstatning eller anden kompensation fra individer, der ikke overholder de angivne aftaler.

 6. Hvis denne kampagne bliver udsat for nogen form for indgreb, eller hvis kampagnen ikke kan afvikles i overensstemmelse med producentens rimelige forventninger, grundet årsager som producenten ikke rimeligt kan forventes at have kontrol over, herunder, men ikke begræset til, tekniske problemer, uautoriseret indgriben eller svindel, forbeholder producenten sig ret til efter eget skøn og i så vid udstrækning, som loven tillader det, (a) at diskvalificere enhver deltager eller (b) at ændre, suspendere, ophæve eller annullere kampagnen efter behov.

 7. Producenten forbeholder sig ret til efter eget skøn at annullere, suspendere, ophæve eller ændre kampagnen eller enhver del af kampagnen, hvis svindel, tekniske fejl eller ethvert andet forhold, som producenten ikke rimeligt kan forventes at have kontrol over, negativt påvirker producentens evne til at gennemføre kampagnen eller en del af kampagnen i overensstemmelse med den hensigt, der er udtrykt i nærværende vilkår og betingelser, underlagt eventuelle skriftlige henvendelser fra enhver regulerende myndighed. Enhver annullering eller ændring af kampagnen vil blive meddelt på producentens hjemmeside www.nokia.com/phones/da_dk

 8. Der er intet i disse vilkår og betingelser, der begrænser, udelukker eller ændrer eller har til hensigt at begrænse, udelukke eller ændre nogen form for produktgaranti, som allerede er aftalt med producenten, eller eventuelle lovbestemte forbrugergarantier, som er fastsat i den lokale forbrugerlovgivning for det land, hvor kampagnen er gyldig i kampagneperioden.

 9. I det omfang det er i overensstemmelse med loven, er producenten ikke ansvarlig for tab, beskadigelse eller ødelæggelse af data, der opbevares af deltageren på den berettigede telefon, tab eller skader på tredjepartshardware eller -software eller for særlige, indirekte eller hændelige tab eller skader.

 10. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for telefoner eller produkter/tilbehør, der beskadiges eller mistes under transport, såfremt deltageren ikke er i stand til personligt at overbringe telefonen til Nokias online reparationstjeneste, et angivet Nokia Care Point-center eller en autoriseret Nokia-forhandler og derfor er nødt til at levere telefonen til producenten via post eller kurer.

 11. Producenten indsamler personoplysninger til gennemførsel af kampagnen og tjenesten og kan med dette som formål videregive sådanne personoplysninger til tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, agenter, leverandører og tjenesteydere. Deltagerens afgivelse af personoplysninger er en forudsætning for at gøre krav på tjenesten. Producenten vil anvende og håndtere personoplysningerne i overensstemmelse med producentens politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.nokia.com/phones/privacyportal.

 12. Hvis det vurderes, at en telefon eller dele heraf ikke kan repareres, eller hvis dele ikke længere er tilgængelige, kan producenten efter eget skøn vælge at erstatte telefonen eller produktet med et andet produkt af samme eller større værdi.