Nokia G400 5G user guide

Skip to main content

We're makers of Nokia phones. You're in the right place. đź‘Ť

All Devices

Nokia G400 5G

Aku- ja laadijateave

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake trükitud kasutusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Sisseehitatud akuga seadmed Ärge proovige akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

Aku ja laadija ohutusteave

Lahutage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Kui akut ei kasutata, laeb täielikult laetud aku ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külmades temperatuurides kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka alljärgnevad juhised.

 • Enne kaante või aku eemaldamist lĂĽlitage seade alati välja ja eemaldage laadija vooluvõrgust.
 • Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lĂĽhis. See võib akut või teist eset kahjustada.
Did you find this helpful?
 • Telefoni ajakohasena hoidmine
 • Keys and parts
 • Insert the SIM and memory cards
 • Telefoni laadimine
 • Telefoni sisselĂĽlitamine ja häälestamine.
 • Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave
 • Ohutuse tagamine
 • Võrguteenused ja hinnad
 • Hädaabikõned
 • Seadme hooldamine
 • Kasutuselt kõrvaldamine
 • Läbikriipsutatud prĂĽgikasti märk
 • Aku- ja laadijateave
 • Väikesed lapsed
 • Meditsiiniseadmed
 • Meditsiinilised implantaatseadmed
 • Kuulmine
 • Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
 • Sõidukid
 • Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Sertifitseerimisinfo
 • Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
 • Feature-specific information
 • Copyrights and other notices

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you