راهنمای کاربری Nokia C10

Skip to main content
All Devices

Nokia C10

خودروها

سیگنال‌های رادیویی ممکن است روی سیستم‌های الکترونیکی فاقد محافظت کافی در خودروها یا سیستم‌هایی که به درستی نصب نشده اند، تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید. فقط اشخاص مجاز باید دستگاه را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب نادرست ممکن است خطرناک باشد و ضمانت شما را از اعتبار ساقط کند. مرتباً بررسى کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بى سیم به درستى در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار مى کند. از ذخیره یا حمل مواد قابل اشتعال یا انفجاری در محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد بپرهیزید. دستگاه یا لوازم جانبی خود را در محلى روى کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

Did you find this helpful?
  • تلفنتان را به‌روز نگه‌دارید
  • کلیدها و قسمت‌های مختلف
  • قرار دادن سیم‌کارت و کارت‌های حافظه
  • شارژ کردن تلفن
  • روشن کردن و تنظیم تلفن
  • تنظیمات دو سیم‌کارت
  • قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
  • استفاده از صفحه لمسی
اطلاعات محصول و ایمنی

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you