ฉันจะตั้งการโอนสายบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
SIM, รายชื่อผู้ติดต่อ และการโทร

ฉันจะตั้งการโอนสายบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เปิดแป้นโทรออก แล้วไปที่เมนู ตัวเลือก เลือก การตั้งค่า > บัญชีการโทร แล้วเลือก SIM ของคุณ จากนั้นเลือก UIM/SIM > การตั้งค่าการโทร แล้วเลือก การโอนสาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่