Làm thế nào tôi có thể sao lưu tập tin của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi có thể sao lưu tập tin của tôi?

Vào Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu, và bật sao lưu.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?