Làm thế nào tôi kết nối với thiết bị Bluetooth trên điện thoại Nokia 8110 của tôi? Việc chia sẻ tập tin với Bluetooth hoạt động như thế nào?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào tôi kết nối với thiết bị Bluetooth trên điện thoại Nokia 8110 của tôi? Việc chia sẻ tập tin với Bluetooth hoạt động như thế nào?

Để kết nối Bluetooth, chọn Cài đặt > Mạng & Kết nối > Bluetooth > bật > Thiết bị gần bên và chọn thiết bị mà bạn muốn kết nối và bắt cặp. Chắc chắn sử dụng cùng mật khẩu.

Để truyền tập tin qua Bluetooth, chọn Quản lý tập tin và nhấn tập tin mà bạn muốn gửi. Chọn Chia sẻ > Bluetooth và chọn thiết bị bắt cặp. Thông báo bật lên sẽ xuất hiện trên thiết bị bắt cặp để xác nhận truyền tập tin.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?