Why did my phone restart itself?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nokia 3.1 Plus update error

Why did my phone restart itself?

In order to get your device on the latest, stable software version, we had to push an update to it that would have forced your phone to restart. These updates were scheduled in a way that we hoped would minimize interruptions. We apologize if your device restart caused any inconvenience.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?