How do I know if my phone was affected?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Nokia 3.1 Plus update error

How do I know if my phone was affected?

Head to Settings, then About phone and scroll down to check the build number. The following builds are affected by the error:

  • 00WW_3_15H
  • 00WW_3_15H_SP01

If your Nokia 3.1 Plus build number matches one of the above, your device has been affected. Please refer to the following Nokia phone community post for help on how to resolve the issue: https://community.phones.nokia.com/discussion/61460/the-nokia-3-1-plus-update-error-how-it-happened-and-how-we-re-fixing-it/p1

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?