Cách sử dụng tính năng “Tìm điện thoại của tôi”?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Bảo mật và riêng tư

Cách sử dụng tính năng “Tìm điện thoại của tôi”?

Nếu bạn bị mất điện thoại, bạn có thể tìm, khóa hoặc xóa thông tin từ xa nếu bạn đã đăng nhập vào Google Account. Tìm thiết bị của tôi được bật mặc định đối với các điện thoại liên kết với Google Account.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?